REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy [zwany dalej „Sprzedającym, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
3. Właścicielem strony retroklocki.pl jest:

Krzysztof Kaszkowiak 

Ul.Miodowa 19

81-558 Gdynia

adres email: krzysztof@retroklocki.pl, Tel. 695 01 02 03

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

§3
Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy o numerze
mBank 79 1140 2004 0000 3602 4364 6933
należącym do Krzysztof Kaszkowiak
b) karta płatnicza lub kredytowa – dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro ( chwilowo niedostępne)
c) płatności online poprzez firmę ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay. ePłatności nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i jest wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP 8/2018.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
2. W przypadku płatności w inny sposób niż  kartą płatnicza, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
4. Czas dostawy trwa 3-5 dni roboczych
5. Zamówiony zestaw wysyłamy wyłącznie kurierem GLS
6. w procesie wysyłki, zawsze staram się jak najlepiej zabezpieczyć wysyłane zestawy, aby dotarły do Was w stanie w jakim kupujecie
Dlatego też wysyłam wyłącznie kurierem GLS, aby zamówiony zestaw trafił bezpośrednio do Waszych rąk. A moje doświadczenie z poprzednich wysyłek, jest jak najlepsze.

§5
Reklamacje

1. Do składanej reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu otrzymanego przy odbiorze zamówienia ( potwierdzenie przelewu, zamówienie).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący, powinien dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności
3. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji Klupującego w terminie 14 dni.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu i nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty odesłania ponosi Sprzedający.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

Ponieważ sprzedawane zestawy, pochodzą z mojej kolekcji, sprzedaję je jako osoba prywatna, nie prowadzę działalności gospodarczej lub zawodowej, wykluczam zwrot zakupionego towaru (przyjęcie zwrotu zależy tylko od Mojej dobrej woli) – art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
Art. 38. prawa konsumenta

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za
które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi
potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu
umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie
zawarcia umowy na odległość ust. 1;
14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w
przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1–3 i 5 nie stosuje się do umów zawieranych podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.

Dlatego proszę o przemyślane zakupy. Ja natomiast zawsze dokładam wszelkich starań, aby prezentowane przedmioty zawsze były kompletne ( przypadku używanych), a ich opisy zawsze przedstawiały stan faktyczny, z dokładnym opisem wad/uszczerbków bądź braku jakichkolwiek elementów
Zawsze tez możesz zakupić poprzez Allegro
https://allegro.pl/uzytkownik/krzysztof2858
jednak ceny na allegro są wyższe, z powodu prowizji, jakie allegro pobiera od każdej sprzedaży

§ 7
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

§8
Ochrona prywatności

1. “ Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Podmiot przetwarzający dane: Krzysztof Kaszkowiak

Kontakt w sprawie danych osobowych: sklep@retroklocki.pl
2. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Srzedającego materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.